INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO STOKROTKA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłīwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Ośrodek Wypoczynkowy Stokrotka, ul. Staszica 8, 26-200 Sielpia Wielka,
tel. 513019111 adres e-mail stokrotka.sielpia@onet.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Inspektorem danych osobowych w ośrodku wypoczynkowym jest Pani Ewa Woda, ul. Staszica 8, adres e-mail. stokrotka.sielpia@onet.pl , tel 513019111
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka.
4. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Goście Ośrodka posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres stokrotka.sielpia@onet.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
5. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email albo numeru telefonu, wieku dziecka (w przypadku pobytu w Ośrodku z dzieckiem) jest wymogiem zawarcia umowy o usługi najmu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi najmu.
7. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ośrodka Wypoczynkowego Stokrotka dostępna jest również na stronie internetowej: www.sielpia.net.pl
Właścicielka Ośrodka Wypoczynkowego Stokrotka